Dr. Wim Huybrechts
cardioloog | elektrofysioloog

Bijkomende informatie


1. De gegevens op deze website zijn louter informatief. Meer informatie rond het functioneren van de van de praktijk van Dr. Huybrechts wordt hier weergegeven.
2. De website maakt geen gebruik van cookies. Er worden geen gegevens betreffende uw bezoek opgeslagen.
3. Uw persoonlijke gegevens die u ingeeft voor het maken van een afspraak worden verwerkt door 'YouCanBookMe' (YouCanBookMe Ltd. Co No 7221202 - 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, United Kingdom). Deze gegevens worden behandeld volgens de geldende GDPR-regels. Youcanbook.me slaat na uw goedkeuring functionele cookies op. U kan de voorwaarden hieromtrent raadplegen op de website van YouCanBookMe (https://youcanbook.me/terms).
4. Uw persoonlijke gegevens die uiteindelijk gebruikt worden voor de afspraak, worden geregistreerd in het agenda-systeem van Dr. Wim Huybrechts BV. Deze gegevens worden enkel gebruikt om alle administratieve verplichtingen in kader van dossiervoering (medisch dossier, mutualiteiten, ehealth) te kunnen uitvoeren. Geenszins zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden voor het gebruik in mailingslists, ...
5. Middels een eenvoudig verzoek (schriftelijk, e-mail) kan u deze gegevens opvragen en eventueel corrigeren. Het verwijderen van deze gegevens kan, in het kader van de dossiervoering, slechts gebeuren nadat u gedurende 10 jaar geen patient meer bent.

6. Al uw medische gegevens die worden bekomen tijdens de consultatie vallen onder het medisch beroepsgeheim.
7. Afschriften van medische gegevens kunnen worden verkregen na schriftelijk verzoek, conform de wet 'rechten van de patiënt'. Geenszins kan u vragen om de gegevens van uw medisch dossier te verwijderen. Deze worden bewaard conform de richtlijnen van dossiervoering.
8. Bij aanvang van de consultatie zal gevraagd worden, door het laten uitlezen van uw e-ID, of u akkoord bent dat Dr. Huybrechts inzage krijgt in uw elektronisch medisch dossier (CoZo : www.cozo.be). Een verslag van uw raadpleging zal elektronisch (via beveiligde eHealthbox) aan uw huisarts worden verstuurd. Een kopie van dit verslag kan worden zichtbaar gemaakt via uw elektronisch dossier (CoZo) op uw vraag.
9. Het informatieve e-mailadres vermeld op deze site is geen e-mailadres dat voldoet aan de normen voor het versturen van medische gegevens. Medische vragen die u verstuurt naar dit e-mailadres, worden niet-versleuteld verstuurd en doet u op eigen risico.

10. Het uur van afspraak is tentatief. In functie van urgenties, complexiteit van pathologie tijdens voorgaande afspraken, ... kan het zijn dat het afspraakuur niet exact kan worden aangehouden. Alles wordt in het werk gesteld om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
11. Er is geen 'vrije' consultatie voorzien op de praktijk. Wanneer u zich aanbiedt in de praktijk zonder afspraak, wordt er geen garantie gegeven dat u zal worden onderzocht. In geval van een urgentie zal u conform de medische deontologie worden geholpen en doorgestuurd naar een spoedgevallendienst al dan niet via het 100-systeem in functie van de urgentiegraad.
12. Wanneer u zich niet aanbiedt op een door u gemaakte afspraak, zonder minimaal 12 uren op voorhand te annulleren (telefonisch, e-mail), zal een kost van 20,00 euro in rekening gebracht worden. Voor deze afrekening zal u geen 'getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangen'. Bij herhaald niet-aanbieden op gemaakte afspraken zal uw afspraak automatisch geweerd worden uit het afsprakensysteem.

13. Dr. Huybrechts is geaccrediteerd (Belgisch en Europees) cardioloog; hij is niet geconventioneerd. De huidig gehanteerde tarieven bedragen 40,00 euro (remgeld + supplement) per consultatie. Indien u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming bedraagt dit bedrag 25,00 euro.
14. Voor het verlaten van de consultatie dient u de verschuldigde erelonen te voldoen (Bancontact/Maestro of cash). Het getuigschrift van uw raadpleging wordt voor derde-betalersregeling elektronisch doorgestuurd aan uw ziekenfonds. U ontvangt een digitale kopie van het 'getuigschrift voor verstrekte hulp', op te vragen via mijngezondheid.be of Helena. Bij niet beschikbaar zijn van derde-betalersregeling wordt een eAttest doorgestuurd naar uw ziekenfonds. U dient dan het volledige bedrag (remgeld, supplement, honoraria) te voldoen waarvan u het honoraria gedeelte dan automatisch teruggestort krijgt door uw ziekenfonds op uw rekening. Bij elektronische storing kan een papieren attest geschreven worden, waarbij u zelf via het ziekenfonds de honoraria terugvordert. Opgelet : dit geschreven getuigschrift wordt slechts éénmaal afgeleverd. Bij verlies kan geen nieuw attest opgemaakt worden. Bij verlies van dit attest tijdens de behandeling door uw ziekenfonds kan, middels een schriftelijke bevestiging hiervan door uw ziekenfonds, via een bijkomende administratieve procedure een duplicaat opgemaakt worden.
15. Niet curatieve onderzoeken (verzekeringsonderzoeken, sportgeschiktheidsonderzoeken, check-up zonder medische indicatie, ...) worden niet vergoed door uw ziekenfonds. De kosten voor deze onderzoeken vallen volledig ten laste van de patiënt.